خانه / با SAT کجا؟ / رشته های پزشکی

رشته های پزشکی

6/10/09 3:18:08 PM -- Boston, MA Dr Ann Zumwalt conducts an anatomy class and Robert Bouchie assists. Photo by Kalman Zabarsky for Boston University Photography

آزمون SAT یکی از آزمون های مورد پذیرش دانشگاه های ترکیه است. دانشگاه های این کشور چه در رشته های پزشکی چه رشته های غیر پزشکی از طریق این آزمون از بین داوطلبین ورود به دانشگاه پذیرش را انجام می دهند. از میان 25 دانشگاه مورد تایید وزارت علوم و وزارت بهداشت ایران، 22 دانشگاه این آزمون را به عنوان یکی از آزمون های ورودی دانشگاه در نظر می گیرند که از این میان می توان به دانشگاه های حاجت تپه و آنکارا اشاره کرد.